Dear Parents

ณ วันนี้ เราได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 แล้ว ผมเชื่อว่าศตวรรษใหม่นี้จะเต็มเปี่ยม ไปด้วยความหวัง ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้ไปในทางที่ดีขึ้น

 

ช่วงสามปีแรกของชีวิตเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดในการมอบสิ่งต่างๆ แก่เด็กๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และจะต้องหมั่นกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้าของเด็กอย่างสม่ำเสมอ เพราะเป็นช่วงเวลาที่เด็กมีความต้องการที่จะเรียนรู้และสามารถซึมซับข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เด็กๆ มีการเจริญเติบโตและมีวุฒิภาวะเร็วกว่าที่ผู้ใหญ่คิด
สมองของมนุษย์เรานั้นจะเริ่มพัฒนาอย่างรวดเร็วทันทีหลังกำเนิดซึ่งสมองจะได้รับการพัฒนาไปแล้ว 70% เมื่ออายุ 6 ปี และเมื่อถึง 10 ปี สมองได้พัฒนาไปแล้วทั้งสิ้นเกือบ 90% การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงสมองหลังจากนั้นจึงเป็นสิ่งที่ทำได้ยากและต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างสูง เมื่อสมองซีกขวาได้รับการพัฒนาอย่างดีควบคู่ไปกับสมองซีกซ้ายตั้งแต่ในวัยเด็ก ระดับของศักยภาพต่างๆก็จะถูกยกให้สูงขึ้นด้วย ดังนั้นขอให้ผู้ปกครอง
ทุกท่านจงโปรดเชื่อมั่นในอัจฉริยภาพซึ่งมีอยู่อย่างเปี่ยมล้นอยู่ในตัวบุตรหลานของท่าน ด้วยการเลี้ยงดูพวกเขาอย่างถูกวิธีและให้ความรักอันงดงามแก่พวกเขา

 

เมื่อผู้ปกครองบางท่านได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการเสริมสร้างพัฒนาการในช่วงแรกแล้ว ก็จะนำหลักการนี้ไปใช้ในการเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างสุดความสามารถ ซึ่งทั้งนี้ผู้ปกครองบางท่านอาจไม่เห็นถึงความสำคัญของหลักการนี้เท่าที่ควรแต่ก็ยังคงต้องการพัฒนาศักยภาพของบุตรหลานให้สามารถดำเนินชีวิตในวัยเด็กอย่างสบายๆและเป็นคนดีของสังคม

 

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองทุกท่านจะได้รับแรงกระตุ้นให้สนุกกับการเป็นผู้ปกครอง และช่วยดึงเอาศักยภาพอัน ล้ำเลิศที่เด็กแต่ละคนมีอยู่โดยธรรมชาติออกมาใช้ รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมกับเราอย่างกระตือรือร้นในศตวรรษใหม่นี้

 

ศาตราจารย์ ดร. มาโกโตะ ชิจิดะ 
ผู้ก่อตั้งแนวการศึกษาชิจิดะ

Welcome To SHICHIDA
CALL US 02-662-1510 086-399-2631
FOLLOW US
Love, Praise and Accept, it's the way to raise your child.
Welcome To SHICHIDA
"เด็กทุกคนสามารถเป็นอัจฉริยะได้"