FAQ

ศาสตราจารย์ ดร. มาโกโตะ ชิจิดะได้สรรสร้างระบบการศึกษาแนวใหม่ซึ่งจะมีอิทธิพลอย่างมากในศตวรรษนี้ เพื่อพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพสูง จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักว่าทั้งการเสริมสร้างอุปนิสัยที่ดีและความ สามารถในการเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการเลี้ยงดูเด็ก

วัตถุ ประสงค์ของการศึกษาแนวชิจิดะไม่ใช่เพื่อมุ่งเน้นแต่การให้ความรู้และทักษะ แต่เพื่อสร้างเด็กให้มีความสมดุลและเต็มไปด้วยความสามารถมากมาย มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถใช้สมองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้จะเกิดได้ต่อเมื่อเด็กไม่มีความกังวลและมีความสัมพันธ์อันดีกับ พ่อแม่

คุณสมบัติหลักของการศึกษาแนวชิจิดะคือการศึกษาแบบใช้สมองโดยรวม (Whole Brain Education) ซึ่งจะสร้างความฝันอันยิ่งใหญ่ของเด็กในการอุทิศตนเพื่อมวลชนให้เป็นจริงได้

เราส่งเสริมการศึกษาแบบใช้สมองโดยรวมโดยพัฒนาสมองซีกขวา และการเชื่อมต่อมันเข้ากับสมองซีกซ้าย เพื่อให้สมองทั้งสองส่วนทำงานร่วมกันได้อย่างสมดุล

สมอง ซีกขวาเป็นส่วนที่สำคัญซึ่งมีอิทธิพลต่อคุณภาพของสมองซีกซ้าย ตัวอย่างเช่น สมองซีกขวาทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยจิตใต้สำนึกและทำให้สมองสามารถประมวล ผลข้อมูลปริมาณมากด้วยความเร็วสูง ในขณะที่สมองซีกซ้ายมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลจำนวนน้อยที่ความเร็ว ต่ำ

อายุ 0 – 3 ปีเป็นช่วงอายุที่สมองซีกขวาทำงานเป็นหลัก ในช่วงอายุ 4 – 6 ปี ส่วนที่ทำหน้าที่หลักของสมองจะเปลี่ยนจากซีกขวาเป็นซีกซ้าย ดังนั้นช่วงที่สำคัญที่สุดในการฝึกฝนสมองคือช่วงอายุ 0 – 3 ปี ถ้าเด็กมีอายุมากขึ้น จะต้องเพิ่มเทคนิคในการปรับเปลี่ยนมุมมองแง่ลบออกไป

ถ้า สมองได้รับการเอาใจใส่ดูแลดีมาก เด็กจะพัฒนาวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเรียนรู้และสามารถรับมือกับความท้าทาย ต่างๆได้ด้วยความง่ายดาย ยิ่งอายุมากขึ้นเท่าไหร่การปรับเปลี่ยนความสามารถในการเรียนรู้ยิ่งยากขึ้น

ทารก มีความสามารถในการเรียนรู้ที่พิเศษมาก ถึงแม้ว่าทารกจะไม่สามารถแสดงออกถึงความสามารถในการเรียนรู้หรือศักยภาพ ต่างๆ แต่เซลล์ต่างๆในสมองจะทำการเชื่อมตัวกันอย่างรวดเร็วเพื่อใช้ในอนาคต ดังนั้นทารกควรได้รับการกระตุ้นสมองที่เหมาะสมเพื่อดึงเอาความสามารถของ มนุษย์ที่มีมาโดยกำเนิดมาใช้ เช่น ความสามารถในการจำแบบภาพถ่าย (Photographic Memory), ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity), ความสามารถในการรับรู้และจดจำโทนเสียงดนตรีได้อย่างสมบูรณ์และแม่น ยำ(Perfect Pitch in Music), ความสามารถในการเรียนรู้หลายภาษา (Multi-languages) และ ความสามารถในการคำนวณได้อย่างรวดเร็ว (Lightning Rapid Calculation Abilities)

พ่อแม่ควรทำการฝึกฝนให้ลูกของท่านทุกวันที่บ้าน การฝึกฝนสมองเป็นกระบวนการต่อเนื่องซึ่งต้องการการเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง จากพ่อแม่ที่บ้าน โดยใช้เวลาแค่วันละ 30 นาทีก็เพียงพอ

บาง หลักสูตรจะใช้แผ่นการ์ดรูปภาพเป็นหลักหรือใช้แบบฝึกหัดในการฝึกฝน ในขณะที่การศึกษาแนวชิจิดะใช้เทคนิคที่สนุกสนานในการสอนและกระตุ้นให้เด็ก เกิดจินตนาการ เราไม่เน้นให้เด็กต้องประสบความสำเร็จเฉพาะทางการศึกษาเท่านั้น

ตามคำกล่าวของศาสตราจารย์ ดร. มาโกโตะ ชิจิดะ พ่อแม่ทุกคนควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสมองซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญมากในชีวิต เด็ก เมื่อสมองได้รับการกระตุ้นที่ดี พรสวรรค์และจุดเด่นต่างๆของเด็กจะเผยออกมาให้เห็น หลังจากนั้นพ่อแม่จะสามารถทำการเลือกได้ว่าต้องการให้เด็กฝึกฝนอะไรเพิ่ม เติมตามความสามารถและความสนใจของเด็ก เช่นเดียวกับเด็กญี่ปุ่นซึ่งสามารถทำสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายเพราะเด็ก เหล่านี้สามารถใช้สมองทั้งหมดทำงานได้ดีกว่า

ถึง แม้ว่าสมองซีกขวาจะสำคัญ แต่การศึกษาแนวชิจิดะมุ่งเน้นให้ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพ่อแม่และเด็กเป็น ส่วนช่วยพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี มีคุณภาพและประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาหรือด้านอื่นๆ การยอมรับจากพ่อแม่ทั่วประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์และมาเลเซียเป็นหลักฐานยืนยันให้เห็นถึงแก่นแท้ของงานวิจัยของ ศาสตราจารย์ชิจิดะตลอด 40 ปีที่ผ่านมา เด็กจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมได้เพราะพ่อแม่ตระหนักถึงความสำคัญของการมอบความ รักให้แก่เด็กและรู้ว่าควรต้องทำอย่างไร

ท่าน ควรทำความเข้าใจในหลักสูตรอื่นอย่างระมัดระวังเพราะสมองของเด็กเล็กเป็นสิ่ง ที่ละเอียดอ่อน ถ้าได้รับการพัฒนาผิดทางแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากจะแก้ไขได้

ถึงแม้ว่าช่วงอายุที่เหมาะสมที่สุดต่อการเรียนคือเด็กที่อายุต่ำกว่าหกขวบ แต่ก็มีตัวอย่างให้เห็นว่าวิธีนี้ได้ผลกับเด็กโตเช่นกัน

การประเมินการไร้ความสามารถบางประเภทนั้นเป็นการประเมินสมรรถภาพการทำงานของ สมองซีกซ้าย แต่สมองซีกขวาของเด็กบางคนยังคงทำงานได้ดีอยู่ ทำให้เราเคยเห็นผลลัพธ์ที่ดีในกลุ่มเด็กพิเศษที่ผ่านการศึกษาแนวชิจิดะ

วิธี นี้ผ่านการทดสอบและได้รับการพัฒนาเป็นเวลานานหลายปีในประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากจากบรรดาผู้ปกครองว่าเห็นผลที่มี ประสิทธิภาพในบุตรหลาน

มิ ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเป็นไปได้ แต่เทคนิคที่ใช้สอนในชั้นเรียนนั้นมีเอกลักษณ์และผ่านการทดสอบเป็นเวลายาว นานหลายปีว่ามีประสิทธิภาพสูง